Съобщение  във връзка с годишните финансови отчети – Капман Взаимни Фондове