Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Уважаеми клиенти,

По повод на обявеното извънредно положение в Република България за периода от 16.03.2020г. до 13.04.2020г. бихме искали да ви уведомим, че ще осигурим непрекъснатост на дейността, като високо ценим безопасността на нашите клиенти, контрагенти и служители.

С оглед ограничаването на последиците от разпространението на COVID-19, считано от 16.03.2020 г., „Капман Холдинг“ АД, ИП „Капман“ АД и УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД, ще обслужват своите клиенти само след предварително уговорен час.

Можете да се свържете с нас на следните стационарни телефони:

02/ 40 30 200 - Централа

02/ 40 30 211 - Ангел Хаджийски

02/ 40 30 212 - Кристиян Фезелов

02/ 40 30 214 - Антон Домозетски

Както и на следните мобилни телефони и ел.пощи:

Ангел Хаджийски  GSM: 0887 422 162  Email: ahadjisky@capman.bg

Антон Домозетски GSM: 0887 377 201  Email:adomozetsky@capman.bg

Новини

Уважаеми притежатели на дялове, Спряното от 18.05.2013г. емитиране и обратно изкупуване на дялове на ДФ „Капман Капитал“ (във връзка с преобразуването на ИД „Капман Капитал“ АД чрез промяна на правната му форма в ДФ „Капман Капитал“) ще бъде възобновено, считано от 20.06.2013г. На основание чл. 69, ал. 7 от Наредба №44 на КФН, емисионната стойност и цената на обратното изкупуване след възобновяването на обратното изкупуване трябва да бъде обявена в деня, предхождащ възобновяването – т.е. 19.06.2013г. Следващото определяне и обявяване на емисионната стойност и цената на обратното изкупуване ще се извършва в дните, посочени в Проспекта на ДФ „Капман Капитал“, а именно – всеки понеделник и сряда. След възобновяване на обратното изкупуване, инвеститорите – бивши акционери на ИД „Капман Капитал“ АД, които не са се възползвали от правото си по чл. 152 ЗДКИСДПКИ, ще могат да упражнят правото си на обратно изкупуване, но вече като притежатели на дялове в ДФ „Капман Капитал“.

Взаимни фондове

Купува
обратно изкупуване
Продава
емисионна стойност
11.8839
+(0.23)%
12.0515
+(0.23)%
Брой дялове в обрaщение 1151812.6677
Стандартно отклонение 8.85%
20.5169
+(0.21)%
20.6611
+(0.21)%
Брой дялове в обрaщение 535314.7595
Стандартно отклонение 6.58%
13.3800
+(0.29)%
13.4068
+(0.29)%
Брой дялове в обрaщение 909060.5297
Стандартно отклонение 2.07%
C-BONDS logo 11.1534
+(0.17)%
11.1758
+(0.17)%
Брой дялове в обрaщение 309680.1797
Стандартно отклонение 3.04%
C-MIX logo 12.1671
+(0.81)%
12.2159
+(0.81)%
Брой дялове в обрaщение 3238377.5180
Стандартно отклонение 6.09%

Взаимни фондове

от нач. на публ. предлагане за посл. 6 месеца за посл. 12 месеца от нач. на годината
1.27% -9.11% -10.92% -9.61%
4.80% -6.19% -7.75% -7.26%
3.02% 0.46% 2.64% -0.68%
3.03% -0.44% 1.92% -1.27%
5.51% 3.40% 8.92% 0.99%

Взаимни фондове

Клиентски сметки
основание за превода – записване на дялове по емисионна стойност
IBAN BG03UBBS80021073162517
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
основание за превода – записване на дялове по емисионна стойност
IBAN BG13UBBS92001000509514
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
основание за превода – записване на дялове
по емисионна стойност
IBAN BG53UBBS80021013102030
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
основание за превода – записване на дялове
по емисионна стойност
IBAN BG15UBBS80021048464840
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
основание за превода – записване на дялове
по емисионна стойност
IBAN BG10UBBS80021048467840
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД

Цените са валидни за поръчки, подадени на 27.03.2020г. и 30.03.2020г. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на акциите/дяловете са включени в обявените цени.