Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Новини

Договорен фонд „С – БОНДС”

Управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт” АД, гр. София уведомява инвеститорите, че публичното предлагане на дялове на договорен фонд „С – БОНДС” започва считано от 21 юли 2016 г.

Договорен фонд “С – БОНДС”, е колективна инвестиционна схема за инвестиране  в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 по ЗДКИСДПКИ на парични средства, набрани чрез публично предлагане при поемане на нисък риск.

Емисията дялове не е ограничена като размер и към началото на публичното предлагане няма издадени дялове. Номиналната стойност на дяловете е 10 (десет) лева.

Дяловете на договорния фонд се придобиват по емисионна стойност. Емисионната стойност се основава на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 0,1 на сто от нетната стойност на активите на един дял.

Договорният фонд изкупува обратно дялове по цена на обратно изкупуване. Цената на обратно изкупуване се основава на нетната стойност на активите на един дял, намалена с разходите по обратно изкупуване в размер на 0,1 на сто от нетната стойност на активите на един дял.

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се изчисляват и оповестяват два пъти седмично – в понеделник и в сряда, не по-късно от 14:00 часа. Ако даден понеделник или сряда е неработен ден, определянето на емисионната стойност се извършва на следващия работен ден. Задължението за издаване и обратно изкупуване на дялове се изпълнява в срок до 7 дни от датата на подаване на поръчката, по цена, равна на емисионната стойност, респективно цената на обратно изкупуване, определена за най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката за покупка или обратно изкупуване /ден за оценка/.  Изчисляването на нетната стойност на активите на договорния фонд и на нетната стойност на активите на един дял се извършва по реда на Правилата за оценка на активите на договорния фонд и Раздел IV от Правилата на договорния фонд.
Инвеститорите могат да подават поръчка за покупка или обратно изкупуване на дялове всеки работен ден между 10:00 и 16:00 часа, освен в случаите на временно спиране на емитирането и обратното изкупуване.
Публичното предлагане на дялове на Фонда се извършва съгласно Проспект за първично публично предлагане на дялове, потвърден от КФН с решение № 474-ДФ/01.07.2016 г. Проспектът  за публично предлагане на дялове на договорния фонд съдържа цялата информация за ДФ “С – БОНДС”, която е необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с договорния фонд и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с проспекта, преди да вземат решение да инвестират в дяловете на договорния фонд. Всеки работен ден между 10:00 и 16:00 ч. инвеститорите могат да получат документа с ключова информация, проспекта, правилата на фонда в офиса на УД „Капман Асет Мениджмънт” АД в гр. София, ул. „Три уши” №8, ет. 6, както и електронната страница в Интернет www.capman.bg.

Взаимни фондове

Купува
обратно изкупуване
Продава
емисионна стойност
13.4748

+(0.40)%
13.6648

+(0.40)%
Брой дялове в обрaщение 1014562.5645
Стандартно отклонение 8.56%
22.3177

+(0.53)%
22.4745

+(0.53)%
Брой дялове в обрaщение 477598.8948
Стандартно отклонение 4.54%
13.0128

+(0.03)%
13.0388

+(0.03)%
Брой дялове в обрaщение 909148.8338
Стандартно отклонение 1.48%
C-BONDS logo 10.9353

+(0.13)%
10.9571

+(0.13)%
Брой дялове в обрaщение 309680.1797
Стандартно отклонение 2.31%
C-MIX logo 11.2694

+(0.21)%
11.3146

+(0.21)%
Брой дялове в обрaщение 3059707.2234
Стандартно отклонение 6.03%

Взаимни фондове

от нач. на публ. предлагане за посл. 6 месеца за посл. 12 месеца от нач. на годината
2.34% -2.31% -6.22% -1.75%
5.76% -1.51% -3.82% -0.73%
3.05% 1.51% 2.49% 0.15%
3.46% 1.20% 2.01% -0.11%
4.67% 0.14% 0.79% -1.97%

Взаимни фондове

Клиентски сметки
основание за превода – записване на дялове по емисионна стойност
IBAN BG03UBBS80021073162517
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
основание за превода – записване на дялове по емисионна стойност
IBAN BG13UBBS92001000509514
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
основание за превода – записване на дялове
по емисионна стойност
IBAN BG53UBBS80021013102030
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
основание за превода – записване на дялове
по емисионна стойност
IBAN BG15UBBS80021048464840
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
основание за превода – записване на дялове
по емисионна стойност
IBAN BG10UBBS80021048467840
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
Цените са валидни за поръчки, подадени на 15.03.2019г. и 18.03.2019г. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на акциите/дяловете са включени в обявените цени.