Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Определяне допустимост

Истинско предизвикателство е да подбереш правилната гранто- ва схема между всички налични. Помагаме ви да вземете инфор- миранo управленско решение. Извършваме консултации за подходящата програма за кан- дидатстване за всеки клиент, в зависимост от неговите потребности.
 

Разработване на проекти

Подпомагаме цялостното изгот- вяне на проектна документация и комплектоването на необходи- мите формуляри. Пълно обосно- ваване на концепцията на клиента във финансов, иконо-мически и социален аспект, в съответствие с целите на програмата.
 

Управление на проекти

Важна част от успешното при- ключване на проекта е свързано с неговото управление след под- писването на договора за без- възмездна помощ. Прецизната подготовка и съблюдаването на графиците са от първостепенно значение за неговото успешно приключване.

Отговаряш ли на необходимите условия, за да бъде допуснат проекта ти? Провери сега!


 

Финансиращи програми

Вижте текущите и предстоящи покани за финансиране!