Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Уважаеми клиенти, По повод на обявеното извънредно положение в Република България за периода от 16.03.2020г. до 13.04.2020г. бихме искали да ви уведомим, че ще осигурим непрекъснатост на дейността, като високо ценим безопасността на нашите клиенти, контрагенти и служители. С оглед ограничаването на последиците от разпространението на COVID-19, считано от 16.03.2020 г., „Капман Холдинг“ АД, ИП „Капман“ АД и УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД, ще обслужват своите клиенти само след предварително уговорен час. Можете да се свържете с нас на следните стационарни телефони: 02/ 40 30 200 - Централа 02/ 40 30 211 - Ангел Хаджийски 02/ 40 30 212 - Кристиян Фезелов 02/ 40 30 214 - Антон Домозетски Както и на следните мобилни телефони и ел.пощи: Ангел Хаджийски  GSM: 0887 422 162  Email: ahadjisky@capman.bg Антон Домозетски GSM: 0887 377 201  Email: adomozetsky@capman.bg

Определяне допустимост

Истинско предизвикателство е да подбереш правилната гранто- ва схема между всички налични. Помагаме ви да вземете инфор- миранo управленско решение. Извършваме консултации за подходящата програма за кан- дидатстване за всеки клиент, в зависимост от неговите потребности.
 

Разработване на проекти

Подпомагаме цялостното изгот- вяне на проектна документация и комплектоването на необходи- мите формуляри. Пълно обосно- ваване на концепцията на клиента във финансов, иконо-мически и социален аспект, в съответствие с целите на програмата.
 

Управление на проекти

Важна част от успешното при- ключване на проекта е свързано с неговото управление след под- писването на договора за без- възмездна помощ. Прецизната подготовка и съблюдаването на графиците са от първостепенно значение за неговото успешно приключване.

Отговаряш ли на необходимите условия, за да бъде допуснат проекта ти? Провери сега!


 

Финансиращи програми

Вижте текущите и предстоящи покани за финансиране!