We give our utmost so that your money can work for you.

We give our utmost so that your money can work for you.

Уважаеми клиенти, По повод на обявеното извънредно положение в Република България за периода от 16.03.2020г. до 13.04.2020г. бихме искали да ви уведомим, че ще осигурим непрекъснатост на дейността, като високо ценим безопасността на нашите клиенти, контрагенти и служители. С оглед ограничаването на последиците от разпространението на COVID-19, считано от 16.03.2020 г., „Капман Холдинг“ АД, ИП „Капман“ АД и УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД, ще обслужват своите клиенти само след предварително уговорен час. Можете да се свържете с нас на следните стационарни телефони: 02/ 40 30 200 - Централа 02/ 40 30 211 - Ангел Хаджийски 02/ 40 30 212 - Кристиян Фезелов 02/ 40 30 214 - Антон Домозетски Както и на следните мобилни телефони и ел.пощи: Ангел Хаджийски  GSM: 0887 422 162  Email: ahadjisky@capman.bg Антон Домозетски GSM: 0887 377 201  Email: adomozetsky@capman.bg

Определяне допустимост

Истинско предизвикателство е да подбереш правилната гранто- ва схема между всички налични. Помагаме ви да вземете инфор- миранo управленско решение. Извършваме консултации за подходящата програма за кан- дидатстване за всеки клиент, в зависимост от неговите потребности.
 

Разработване на проекти

Подпомагаме цялостното изгот- вяне на проектна документация и комплектоването на необходи- мите формуляри. Пълно обосно- ваване на концепцията на клиента във финансов, иконо-мически и социален аспект, в съответствие с целите на програмата.
 

Управление на проекти

Важна част от успешното при- ключване на проекта е свързано с неговото управление след под- писването на договора за без- възмездна помощ. Прецизната подготовка и съблюдаването на графиците са от първостепенно значение за неговото успешно приключване.

Отговаряш ли на необходимите условия, за да бъде допуснат проекта ти? Провери сега!


 

Финансиращи програми

Вижте текущите и предстоящи покани за финансиране!
  

Project Funding Identification

It is a real challenge to select the proper grant scheme between all available. We help you to make an informed management decision. We provide consultations on the appropriate program application for each client depending on their needs.
  

Project Development

We support the overall preparation of project documentation and the assembly of necessary forms. Full justification of the concept of the client in financial, economic and social aspects, in accordance with the objectives of the program.
  

Project Management

We provide complete information about European programs, financing the business and fully cooperate in - from the preparation of project documentation to the coordination and implementation of the project.

Do you meet the necessary conditions? Check now!

 

Funding Programs

View current and forthcoming calls for funding. All calls