Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

rsz_checked-icon

Мисия

Да създаваме стойност за нашите инвеститори, като успешно прилагаме опита на висококвалифицирания ни екип, предоставяйки едно по-зелено бъдеще чрез достъп до висококачествени устойчиви енергийни решения.
rsz_checked-icon 

Визия

Ние даваме възможност на частни лица и организации да бъдат част от създаването на устойчив свят. Подпомагаме и насърчаваме чисти, икономически обосновани проекти за възобновяема енергия, с цел смекчаване на най-лошите последици от измененията на климата.
rsz_checked-icon 

Насоки

Стремим се към осъществяването на значителен принос за устойчивото развитие на зелените проекти в България. Въпреки многото пречки поддържаме своята гъвкавост и адаптивност, както и неизменното си желание за развитие и растеж.

Новини


В съответствие с изискванията на ЗППЦК, ръководството на „Капман Грийн Енерджи Фонд”АД  информира широката общественост, че на дружетвото е  присвоен следния идентификационен код на правен субект (LEI):  485100S5F9IYG7QECB46.

Капман Грийн Енерджи Фонд” АД финализира сделка по придобиване на 78 дяла, представляващи 100 % от капитала на фотоволтаична електроцентрала ФВЕ „Рогозен” ЕООД. ФВЕ „Рогозен” ЕООД представлява соларен парк с номинална мощност 2 MWt.

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД съобщава, че в резултат на сключена сделка, отразена в Централен депозитар АД на 26 септември 2017 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 […]