Промяна в състава на СД на “Капман Грийн Енерджи Фонд” АД