Промяна в състава на СД на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД