Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Мисия

Да създаваме стойност за нашите инвеститори, като успешно прилагаме опита на висококвалифицирания ни екип, предоставяйки едно по-зелено бъдеще чрез достъп до висококачествени устойчиви енергийни решения.

Визия

Ние даваме възможност на частни лица и организации да бъдат част от създаването на устойчив свят. Подпомагаме и насърчаваме чисти, икономически обосновани проекти за възобновяема енергия, с цел смекчаване на най-лошите последици от измененията на климата.

Насоки

Стремим се към осъществяването на значителен принос за устойчивото развитие на зелените проекти в България. Въпреки многото пречки поддържаме своята гъвкавост и адаптивност, както и неизменното си желание за развитие и растеж.

Новини


Извънредно общо събрание на акционерите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД На основание на чл. 223, ал.1 от Търговския Закон, Съветът на директорите на ”Капман Грийн Енерджи Фонд АД, гр. София, ЕИК 175433155, свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 05.02.2016г. от 11 часа на адрес: […]

На 26.10.2015г. в търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, е вписано освобождаването на Сибила Любомирова Грозданова – Янкова като член на Съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД, по решение на извънредното общо събрание на акционерите, проведено на 15.10.2015г. На нейно място като член (Зам. – председател) […]