Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

rsz_checked-icon

Мисия

Да създаваме стойност за нашите инвеститори, като успешно прилагаме опита на висококвалифицирания ни екип, предоставяйки едно по-зелено бъдеще чрез достъп до висококачествени устойчиви енергийни решения.
rsz_checked-icon 

Визия

Ние даваме възможност на частни лица и организации да бъдат част от създаването на устойчив свят. Подпомагаме и насърчаваме чисти, икономически обосновани проекти за възобновяема енергия, с цел смекчаване на най-лошите последици от измененията на климата.
rsz_checked-icon 

Насоки

Стремим се към осъществяването на значителен принос за устойчивото развитие на зелените проекти в България. Въпреки многото пречки поддържаме своята гъвкавост и адаптивност, както и неизменното си желание за развитие и растеж.

Новини


Във връзка с извършено на 20.11.2012г. уведомление за сключен предварителен договор за покупко-продажба на дружествени дялове, „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД оповестява, че е подписало анекс за удължаване с 6 месеца на срока за сключване на окончателния договор до 20.01.2015г.

На 31 юли 2014 год. Капман Грийн Енерджи Фонд АД предостави своя неконсолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2014 г. на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса – София.