Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

rsz_checked-icon

Мисия

Да създаваме стойност за нашите инвеститори, като успешно прилагаме опита на висококвалифицирания ни екип, предоставяйки едно по-зелено бъдеще чрез достъп до висококачествени устойчиви енергийни решения.
rsz_checked-icon 

Визия

Ние даваме възможност на частни лица и организации да бъдат част от създаването на устойчив свят. Подпомагаме и насърчаваме чисти, икономически обосновани проекти за възобновяема енергия, с цел смекчаване на най-лошите последици от измененията на климата.
rsz_checked-icon 

Насоки

Стремим се към осъществяването на значителен принос за устойчивото развитие на зелените проекти в България. Въпреки многото пречки поддържаме своята гъвкавост и адаптивност, както и неизменното си желание за развитие и растеж.

Новини


На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД съобщава, че в резултат на сключена сделка, отразена в Централен депозитар АД на 11 септември 2017 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 […]

На проведеното на 22.05.2017г. редовно Общо събрание на „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД акционерите на дружеството взеха решение за освобождаване на Валентин Цветанов Гарвански  като член на Съвета на директорите и избраха на негово  място за член на Съвета на директорите Красимир Димитров Тодоров. По решение на Съвета на директорите […]

Във връзка с изискванията на член 19, параграф 3 от Регламент 596/2014 „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД уведомява обществеността за следното: В дружеството е постъпило уведомление по член 19 от Регламент 596/2014 за сключени сделки с акции на „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД от страна на „Капман Холдинг” АД. Сделките […]