Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Мисия

Да създаваме стойност за нашите инвеститори, като успешно прилагаме опита на висококвалифицирания ни екип, предоставяйки едно по-зелено бъдеще чрез достъп до висококачествени устойчиви енергийни решения.

Визия

Ние даваме възможност на частни лица и организации да бъдат част от създаването на устойчив свят. Подпомагаме и насърчаваме чисти, икономически обосновани проекти за възобновяема енергия, с цел смекчаване на най-лошите последици от измененията на климата.

Насоки

Стремим се към осъществяването на значителен принос за устойчивото развитие на зелените проекти в България. Въпреки многото пречки поддържаме своята гъвкавост и адаптивност, както и неизменното си желание за развитие и растеж.

Новини


Капман Грийн Енерджи Фонд” АД финализира сделка по придобиване на 78 дяла, представляващи 100 % от капитала на фотоволтаична електроцентрала ФВЕ „Рогозен” ЕООД. ФВЕ „Рогозен” ЕООД представлява соларен парк с номинална мощност 2 MWt.

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД съобщава, че в резултат на сключена сделка, отразена в Централен депозитар АД на 26 септември 2017 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 […]

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД съобщава, че в резултат на сключена сделка, отразена в Централен депозитар АД на 11 септември 2017 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 […]