Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Мисия

Да създаваме стойност за нашите инвеститори, като успешно прилагаме опита на висококвалифицирания ни екип, предоставяйки едно по-зелено бъдеще чрез достъп до висококачествени устойчиви енергийни решения.

Визия

Ние даваме възможност на частни лица и организации да бъдат част от създаването на устойчив свят. Подпомагаме и насърчаваме чисти, икономически обосновани проекти за възобновяема енергия, с цел смекчаване на най-лошите последици от измененията на климата.

Насоки

Стремим се към осъществяването на значителен принос за устойчивото развитие на зелените проекти в България. Въпреки многото пречки поддържаме своята гъвкавост и адаптивност, както и неизменното си желание за развитие и растеж.

Новини


На проведеното на 22.05.2017г. редовно Общо събрание на „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД акционерите на дружеството взеха решение за освобождаване на Валентин Цветанов Гарвански  като член на Съвета на директорите и избраха на негово  място за член на Съвета на директорите Красимир Димитров Тодоров. По решение на Съвета на директорите […]

Във връзка с изискванията на член 19, параграф 3 от Регламент 596/2014 „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД уведомява обществеността за следното: В дружеството е постъпило уведомление по член 19 от Регламент 596/2014 за сключени сделки с акции на „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД от страна на „Капман Холдинг” АД. Сделките […]

Във връзка с изискванията на член 19, параграф 3 от Регламент 596/2014 „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД уведомява обществеността за следното: В дружеството е постъпило уведомление по член 19 от Регламент 596/2014 за сключена сделка с акции на „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД от страна на „Капман Холдинг” АД. Подробна […]