Капман Грийн Енерджи Фонд АД – Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти