Новини

 • Съобщение за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Опортюнити България Инвестмънт АД -Гр.София

  Съобщение за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София, ЕИК 200741300, на основание чл. 92а от ЗППЦК уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 2 550 000 […]

 • Бюлетин

  MTF__IB_08MTF_IBx_08.01.2018 N 29.01.2018Бюлетин MTF SOFIA

 • Корпоративно събитие – Еврохолд България АД (mEUBG)

  С решение на СД на „Капман”АД от 08.01.2018 г. и във връзка с успешно приключило увеличение на капитала на „Еврохолд” АД от 161 345 000 лв. на 197 525 600 лв., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на […]

 • Търгово предложение за закупуване на акции от Рилски лен АД

  Търгово предложение за закупуване на акции от Рилски лен АД

    ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИ НА „РИЛСКИ ЛЕН” АД Предмет на търговото предложение са 36 534 броя акции на „Рилски лен” АД, гр. Самоков.  Търговият предложител „ТК-Холд” АД отправя настоящото търгово предложение (Търговото предложение) за закупуване на акциите на останалите […]

 • Нови Правила за дейността и Тарифа за услуги и такси на MTF Sofia

  На основание писмо № РГ – 03-72-26/10.05.2017 г. на Комисията за финансов надзор и решение на Съвета на директорите на ИП „Капман” АД, влизат в сила нови Правила за дейността на многостранната система за търговия (MTF SOFIA) и Тарифа за […]

 • ИП Капман отново участва в “Ден за акции”

  ИП Капман отново участва в “Ден за акции”

  Инвестиционен посредник „Капман“ АД за трета поредна година се присъедини към инициативата „Ден за акции“, организирана от Българска фондова борса АД и Централен депозитар АД. Нейната цел е да се подобри инвестиционната култура и да повиши знанията за капиталовите инструменти като форма на […]