Съобщение за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Опортюнити България Инвестмънт АД -Гр.София