Корпоративно събитие – амортизация по емисия облигации, издадени от Недвижими имоти София АДСИЦ (mNISB1)