Емитенти и емисии финансови инструменти на MTF SOFIA

 

Емитенти  и емисии финансови инструменти на MTF SOFIA

 

За да се осъществяват сделки на многостранната система за търговия, организирана от „Капман“ АД с дадена емисия финансови инструменти, то тя следва да е допусната до търговия на някой от пазарите на MTF SOFIA. За да бъдат допуснати до търговия на някой от пазарите на MTF SOFIA, емисиите финансови инструменти трябва да отговарят на следните условия:

да са в безналична форма или да са обездвижени по съответния ред и да са регистрирани в депозитарна институция;

да отговарят на всички условия на ЗППЦК и нормативните актове по прилагането му относно публичното предлагане и допускането до търговия на многостранна система за търговия;

за прехвърлянето им да не са предвидени ограничения или условия.

Реда на допускане на финансови инструменти до търговия на MTF SOFIA са уредени в раздел III на Правилата за дейността на многостранната система за търговия , организирана от „Капман“ АД.

Емитенти и Емисии Финансови инструменти на MTF SOFIA

Пазари

Емитент
ISIN
Код на MTF SOFIA
Брой финансови инструменти
Валута
Номинал
235 Холдингс АД
BG1100017174
m235H
5,109,000
BGN
1
Агрия Груп Холдинг АД – Варна
BG1100085072
mAGR
6,800,000
BGN
1
Албена АД – к.к.Албена
BG11ALBAAT17
mALB
4,273,126
BGN
1
Алкомет АД-Шумен
BG11ALSUAT14
mALUM
17,952,959
BGN
1
Алтерко АД
BG1100003166
mALTRC
15,000,000
BGN
1
Асенова крепост АД
BG11ASASBT10
mASKRE
4,296,006
BGN
3
Атоменергоремонт АД
BG1100007159
mATOM
15,355,140
BGN
1
Билборд АД-София
BG1100088076
mBOARD
15,000,000
BGN
1
Булгартабак холдинг АД-София
BG11BUSOGT14
mBTH
7,367,222
BGN
1
Българска Холдингова Компания АД
BG1100001988
mBHC
6,583,803
BGN
1
Български фонд за дялово инвестиране АД
BG1100001129
mBFDI
8,771,006 
BGN
1
Варна-плод АД
BG11VAVAGT15
mVPLOD
52,709
BGN
1
Велграф Асет Мениджмънт АД
BG1100010104
mVELGR
68,979,758
BGN
1
Випом АД
BG11VIVIAT15
mVIPOM
299,120
BGN
1
Градус АД
BG1100002184
mGRA
243,608,710
BGN
1
Доверие Обединен Холдинг АД
BG1100038980
mDOVHL
18,736,099
BGN
1
Еврохолд България АД-София
BG1100114062
mEUBG
161,345,000
BGN
1
Екип-98 Холдинг АД
BG1100007985
mHEKI
780,004
BGN
1
Елана Агрокредит АД
BG1100040101
mELAGR
18,902,402
BGN
1
Елхим-искра АД-Пазарджик
BG11ELPABT16
mELHIM
25,108,410
BGN
1
Емка АД-Севлиево
BG11EMSEAT19
mEMKA
21,699,726
BGN
1
Енергоремонт-Холдинг АД-София
BG1100036026
mERH
19,213,700
BGN
1
Етропал АД
BG1100001038
mETR
5,000,000
BGN
1
Зенит инвестмънт холдинг АД
BG1100104980
mHZIG
248,364
BGN
1
Златен лев Холдинг АД
BG1100011995
mHLEV
6,481,960
BGN
1
Зърнени Храни България АД-София
BG1100109070
mZHBG
195,660,287
BGN
1
Инвестор.БГ АД
BG1100019048
mIBG
4,782,362
BGN
1
Инвестиционна Компания Галата АД
BG1100035135
mICG
68,571,234
BGN
1
Индустриален Капитал Холдинг АД-София
BG1100010989
mHIKA
15,707,470
BGN
1
Индустриален Холдинг България АД-София
BG1100019980
mIHLBL
77,400,643
BGN
1
Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД
BG1100043980
mIDH
980,925
BGN
1
Капман грийн енерджи фонд АД-София
BG1100032082
mCGRN
13,335,870
BGN
1
Каучук АД
BG11KAPAAT12
mKAU
942,091
BGN
1
Кораборемонтен завод Одесос АД
BG11KOVABT17
mODES
586,642
BGN
1
Корадо-България АД
BG11LUSTAT13
mLACH
13,168,614
BGN
1
Лавена АД
BG11LASUAT14
mLAVEN
9,919,410
BGN
1
М+Схидравлик АД-Казанлък
BG11MPKAAT18
mMCH
39,445,200
BGN
1
Монбат АД-София
BG1100075065
mMONB
39,000,000
BGN
1
Нео Лондон Капитал АД
BG1100004156
mNEOL
99,950
BGN
100
Неохим АД-Димитровград
BG11NEDIAT11
mNEOH
2,654,358
BGN
1
Опортюнити България ИнвестмънтАД
BG1100026092
mOBI
6,800,000
BGN
1
Параходство Българско речноплаване АД-Русе
BG1100100038
mBRP
35,708,674
BGN
1
Проучване и добив на нефт  и газ АД-София
BG1100019022
mGAZ
12,228,062
BGN
1
Регала Инвест АД
BG1100036133
mREGAL
18,428,734
BGN
1
Риъл Булленд АД
BG1100006136
mRBL
2,500,000
BGN
1
Родна Земя Холдинг АД
BG1100051983
mHRZ
36,010,600
BGN
1
Св.Св.Константини Елена Холдинг АД-Варна
BG11SVVAAT11
mSKELN
2,309,561
BGN
1
Северкооп Гъмза Холдинг АД
BG1100026985
mGAMZA
5,347,798
BGN
2
Севко АД
BG11SESEAT13
mSEVKO
67,806
BGN
1
Сила Холдинг АД
BG1100027983
mHSI
36,852,997
BGN
1
Синергон холдинг АД-София
BG1100033981
mSH
18,358,849
BGN
1
Синтетика АД
BG1100008132
mSINT
3,000,000
BGN
1
Сирма Груп Холдинг АД
BG1100032140
mSIRMA
59,360,518
BGN
1
Слънце Стара Загора-табак АД
BG11SLSTAT17
mSUN
1,177,860
BGN
1
Софарма трейдинг АД
BG1100086070
mSFTRD
32,905,009
BGN
1
Софарма АД-София
BG11SOSOBT18
mSFARM
134,797,899
BGN
1
Спиди АД-София
BG1100007126
mSPIDI
5,377,619
BGN
1
Стара планина Холд АД-София
BG1100005971
mSPH
21,000,000
BGN
1
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД
BG1100098059
mBACB
24,691,313
BGN
1
ТБ Първа Инвестиционна БанкаАД-София
BG1100106050
mFIB
110,000,000
BGN
1
ТБ Тексим Банк АД-София
BG1100001921
mTEXIM
27,995,036
BGN
1
ТБ Централна кооперативна банка АД-София
BG1100014973
mCCB
127,129,970 
BGN
1
ТК-Холд АД-София
BG1100009981
mTCH
8,539,384
BGN
1
Топливо АД-София
BG11TOSOAT18
mTOPL
5,416,829
BGN
1
Трейс груп холд АД-София
BG1100049078
mTRACE
24,200,000
BGN
1
Уеб Медия Груп АД
BG1100017059
mWMG
2,840,000
BGN
1
Фазерлес АД-Силистра
BG11FASIAT18
mFZLES
515,000
BGN
1
Формопласт АД
BG11FOKAAT18
mFORM
3,798,905
BGN
1
Фючърс Кепитал АД
BG1100016119
mFCAP
420,500
BGN
1
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол
BG11HIYMAT14
mHES
18,193,752
BGN
1
Хидропневмотехника АД
BG11HIKAAT14
mHIDPN
79,784
BGN
2
Химимпорт АД-София
BG1100046066
mCHIM
239,646,267
BGN
1
Химснаб БългарияАД
BG11EMTOAT16
mHMS
2,494,631
BGN
1
Холдинг Варна АД-Варна
BG1100036984
mHVAR
6,485,897 
BGN
1
Холдинг Нов Век АД
BG1100058988
mHNVEK
5,610,437
BGN
1
Холдинг Света София АД
BG1100008983
mHSOF
4,940,553
BGN
1
Холдинг Център АД
BG1100080982
mHCEN
735,910
BGN
1
ЧЕЗ Електро АД-София
BG1100024113
mCZE
5,000
BGN
10
ЧЕЗ Разпределение АД-София
BG1100025110
mCZR
1,928,000
BGN
1
Юрий Гагарин АД-Пловдив
BG11PLPLVT16
mGAGBT
1,003,904
BGN
1
Емитент
ISIN
Код на MTF SOFIA
Брой финансови инструменти
Валута
Номинал
Адванс Терафонд АДСИЦ-София
BG1100025052
mATERA
85,110,091
BGN
1
Актив Пропъртис АДСИЦ- Пловдив
BG1100003059
mAKTIV
2,192,011
BGN
9
Алтерон АДСИЦ
BG1100111076
mALRON
605,000
BGN
1
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ
BG1100099065
mBSEE
6,925,156
BGN
1
Булленд инвестмънтс АДСИЦ
BG1100067054
mBLAND
15,008,125
BGN
1
Делта кредит АДСИЦ
BG1100088068
mDELTA
1,300,000
BGN
1
Ексклузив Пропърти АДСИЦ
BG1100083069
mEXCL
9,452,340
BGN
1
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
BG1100121059
mKAPM
1,378,297
BGN
1
Недвижими имоти София АДСИЦ
BG1100101069
mNIS
650,000
BGN
1
Парк АДСИЦ
BG110001605
mPARK
9,720,266
BGN
1
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ
BG1100109039
mPPBG
35,706,593
BGN
1
Премиер Фонд АДСИЦ
BG1100009064
mPREM
650,000
BGN
1
Рой Пропърти Фънд АДСИЦ
BG1100026076
mRPF
6,162,500
BGN
1
СИИ Имоти АДСИЦ
BG1100006060
mCEEP
650,000
BGN
1
СЛС имоти АДСИЦ
BG1100065074
mSLSR
2,000,000
BGN
1
Софарма имоти АДСИЦ
BG1100031068
mSFI
20,953,944
BGN
1
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
BG1100041067
mSBPF
16,179,999
BGN
1
Феърплей пропъртис АДСИЦ- София
BG1100042057
mFPP
33,145,400
BGN
1
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София
BG1100001053
mBREF
20,150,000
BGN
3
ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ
BG1100120051
mCCBRE
1,077,193
BGN
1
Емитент
ISIN
Код на MTF SOFIA
Брой финансови инструменти
Валута
Номинал
Авто Юнион АД
BG2100025126
mAUB
6800
BGN
926.47059
Адара АД
BG2100026173
mADAB1
15000
BGN
1000
Азалия I ЕАД
BG2100023113
mAZA1B1
6000
EUR
791,66667
Ай Ти Софт ЕАД
BG2100019178
mITSB1
7000
BGN
1000
Алтерон АДСИЦ
BG2100030175
mALTB1
10000
BGN
1000
Асенова Крепост АД
BG2100002091
mASKRB1
6000
EUR
400
Астера I АД
BG2100007116
mAST1B1
5000
EUR
360
Астерион България АД
BG2100006092
mASBGB
7500
EUR
606,6667
Булфинанс Инвестмънт АД
BG2100022172
mBULFB1
10000
BGN
1000
Български енергиен холдинг ЕАД
XS1839682116
mBEHB1
6000
EUR
1000
Грийнхаус Пропъртис АД
BG2100017164
mGRPB
6300
BGN
1000
Делта кредит АДСИЦ-София
BG2100017156
mDELTAB
3000
BGN
1000
Джи Пи Ес Контрол ЕАД
BG2100001119
mGPSB
4000
EUR
850
Дивелъпмънт асетс ЕАД
BG2100014187
mDAB1
22000
BGN
1000
Евролийз Ауто АД
BG2100010151
mEUAB
5800
EUR
400
Евролийз Груп ЕАД
BG2100012173
mEULGB
1250
EUR
800
Евролийз Груп ЕАД
BG2100001150
mEULGB1
6000
BGN
1000
Екип 98 Холдинг АД
BG2100002174
mHEKIB1
10000
BGN
1000
Загора Фининвест АД
BG2100006175
mZAGFB1
10000
EUR
1000
Зенит Инвестмънт Холдинг АД
BG2100018170
mHZIGB1
10000
EUR
1000
Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД
BG2100019160
mIDHB1
10000
EUR
1000
Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
BG2100003180
mKAPMB1
12,000
EUR
1000
Монбат АД
BG2100023170
mMONBB1
28015
EUR
1000
М Сат Кейбъл ЕАД
BG2100021174
mMSATB1
20000
BGN
1000
Недвижими Имоти София АДСИЦ
BG2100012157
mNISB1
9000
EUR
777,77778
Образователно – спортен комплекс Лозенец ЕАД
BG2100011175
mSCLBG
7000
BGN
1000
Пауър Лоджистикс ЕАД
BG2100022131
mPLB
7000
BGN
950
Рой Пропърти Фънд АДСИЦ
BG2100006167
mRPFB1
1200
BGN
10000
Сила Холдинг АД
BG2100010102
mHSIB2
10000
EUR
500
Синтетика АД
BG2100003123
mSINTB
5000
BGN
850
Специализирани Логистични Системи ЕАД
BG2100004105
mSLSB1
2000
EUR
800
Специализирани Логистични Системи ЕАД
BG2100004170
mSLSB2
7500
BGN
1000
Старком Холдинг АД
BG2100010110
mSCOMB
30 000
BGN
998,3333
Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ
BG2100009179
mSBPFB1
10 000
EUR
1000
Топлофикация Плевен ЕАД
BG2100020176
mTPLB1
2 500
BGN
1000
Уеб Финанс Холдинг АД
BG2100023121
mWEBFB3
10000
EUR
1000
Финанс Секюрити Груп АД
BG2100006159
mFSGB1
7000
EUR
1000
Холдинг Варна АД
BG2100012140
mHVARB2
12000
EUR
875
Холдинг Нов Век АД
BG2100015150
mHNVEKB2
15000
EUR
900
Холдинг Център АД
BG2100018154
mHCENB1
10000
EUR
900
Централна Кооперативна Банка АД
BG2100019137
mCCBB2
12991
EUR
1000
Емитент
ISIN
Код на MTF SOFIA
Брой финансови инструменти
Валута
Номинал
……..
……..
…….
…..
….
…..
Емитент
ISIN
Код на MTF SOFIA
Брой финансови инструменти
Валута
Номинал
НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп
BG9000008169
mCONC7
967,000
BGN
10
Емитент
ISIN
Код на MTF SOFIA
Брой финансови инструменти
Валута
Брой единици за 1 контракт
Електрическа енергия пикова          El peak 03 
BGELPEAK0304
mELP03
-
BGN
1/12
Електрическа енергия пикова          El peak 04 
BGELPEAK0406
mELP04
-
BGN
1/12
Електрическа енергия пикова          El peak 05 
BGELPEAK0508
mELP05
-
BGN
1/12
Електрическа енергия извънпикова               El off-peak 03 
BGELOFPK0305
mELO03
-
BGN
1/12
Електрическа енергия извънпикова               El off-peak 04 
BGELOFPK0407
mELO04
-
BGN
1/12
Електрическа енергия извънпикова               El off-peak 05 
BGELOFPK0509
mELO05
-
BGN
1/12
Търгуем сертификат USDBGN30 
BGUSDBGN3002
mUB30
-
BGN
1/1000
Търгуем сертификат USDBGN07 
BGUSDBGN0701
mUB07
-
BGN
1/1000
Търгуем сертификат USDBGN14 
BGUSDBGN1402
mUB14
-
BGN
1/1000
Търгуем сертификат USDBGN21 
BGUSDBGN12103
mUB21
-
BGN
1/1000
60%