Съобщение за публично предлагане на дялове на ДФ „С-МИКС“