Съобщение за публично предлагане на дялове на ДФ “С-МИКС”