Съобщение за публично предлагане на дялове на ДФ „С- БОНДС“