Съобщение във връзка с актуализирани проспекти – Капман Взаимни Фондове