За нас

Капман Асет Менидмънт АД е едно от водещите управляващи дружества в България, част от Капман Холдинг АД.

Нашата инвестиционна философия е:

Да се базираме само на надеждна информация
Да разчитаме на различни източници при събирането
Да наблягаме на фундаменталния анализ
Да познаваме добре мениджмънта на компаниите, в които инвестираме

Капман Асет Мениджмънт АД е учредено през 2003 г. и представлява дружество лицензирано от българската Комисия за финансов надзор за дейност по управление на активи на институционални инвеститори, като пенсионни фондове, застрахователни дружества, инвестиционни фондове и др.

Капман Асет Мениджмънт АД организира, управлява и предлага пет колективни инвестиционни схеми, с което се цели оптимална възможност за избор от страна на инвеститорите.

Взаимните фондове са с различен рисков профил, инвестиционен хоризонт и фокус, те са подходящи както за физически лица, така и за фирми и институционални клиенти.

Екип

Съвет на директорите

Антон Домозетски
Изпълнителен директор
тел. + 359 2 40 30 200
e-mail: adomozetsky@capman.bg

Сибила Грозданова – Янкова
Член на съвета на директорите
тел. + 359 2 40 30 200
e-mail: sgrozdanova@capman.bg

Анелия Трифонова
Член на съвета на директорите
тел. + 359 2 40 30 216
e-mail: atrifonova@capman.bg

Прокурист

Николай Ялъмов
тел. + 359 2 40 30 200
e-mail: yalamov@capman.bg

Отдел Счетоводство

Анелия Трифонова
Главен счетоводител
тел. + 359 2 40 30 216
e-mail: atrifonova@capman.bg

Веселка Никифорова
Счетоводител
тел. + 359 2 40 30 204
e-mail: vnikiforova@capman.bg

Ръководител нормативно съответствие

Таня Анастасова
Ръководител нормативно съответствие
тел. + 359 2 40 30 226
e-mail: tanastasova@capman.bg

Отдел управление на риска

Кристиян Фезелов
тел. + 359 2 40 30 211
e-mail:  cfezelov@capman.bg

Документи

Capman_Inc
Capman_In
CapmanConsult_new
Capman_Debts