Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Ние даваме максимума, за да работят парите Ви за Вас!

Уважаеми клиенти,

Във връзка с приетите изменения в Закона за здравето и въведената от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка в страната, бихме искали да Ви уведомим, че УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД ще осигури непрекъснатост на дейността си и ще обслужва своите клиенти и контрагенти при спазване на наложените противоепидемични мерки.  С цел да се избегне струпването на много хора в офисите ни, бихме искали да Ви насърчим да използвате нашите услуги, които се предлагат чрез дистанционен способ. В случай, че все пак е необходимо посещение до някой от нашите офиси, моля да уговорите предварително среща на указните по-долу телефони. В офисите ни ще бъдат допускани само клиенти, носещи предпазни средства. Срещите ще бъдат осъществявани при нормативно установената физическа дистанция.

Наложените ограничения са свързани с мерките по предотвратяване на разпространението на COVID-19 и целят безопасност в отношенията с нашите клиенти, контрагенти и служители.

Можете да се свържете с нас на следните стационарни телефони:

02/ 40 30 200 – Централа

02/ 40 30 211 – Ангел Хаджийски – ahadjisky@capman.bg

02/ 40 30 212 – Кристиян Фезелов – cfezelov@capman.bg

02/ 40 30 214 – Антон Домозетски – adomozetsky@capman.bg

Както и на следните мобилни телефони:

0887 422 162 – Ангел Хаджийски

0887 377 201 – Антон Домозетски

Новини

Уважаеми притежатели на дялове, Спряното от 18.05.2013г. емитиране и обратно изкупуване на дялове на ДФ „Капман Капитал“ (във връзка с преобразуването на ИД „Капман Капитал“ АД чрез промяна на правната му форма в ДФ „Капман Капитал“) ще бъде възобновено, считано от 20.06.2013г. На основание чл. 69, ал. 7 от Наредба №44 на КФН, емисионната стойност и цената на обратното изкупуване след възобновяването на обратното изкупуване трябва да бъде обявена в деня, предхождащ възобновяването – т.е. 19.06.2013г. Следващото определяне и обявяване на емисионната стойност и цената на обратното изкупуване ще се извършва в дните, посочени в Проспекта на ДФ „Капман Капитал“, а именно – всеки понеделник и сряда. След възобновяване на обратното изкупуване, инвеститорите – бивши акционери на ИД „Капман Капитал“ АД, които не са се възползвали от правото си по чл. 152 ЗДКИСДПКИ, ще могат да упражнят правото си на обратно изкупуване, но вече като притежатели на дялове в ДФ „Капман Капитал“.
...10...12131415

Взаимни фондове

Купува
обратно изкупуване
Продава
емисионна стойност
12.7105
-(0.12)%
12.8897
-(0.12)%
Брой дялове в обрaщение

1213224.7913

Стандартно отклонение 5.66%
21.8601
-(0.07)%
22.0137
-(0.07)%
Брой дялове в обрaщение 556502.6905
Стандартно отклонение 3.43%
14.0063
-(0.23)%
14.0343
-(0.23)%
Брой дялове в обрaщение 909060.5297
Стандартно отклонение 2.09%
C-BONDS logo 11.6041
-(0.28)%
11.6273
-(0.28)%
Брой дялове в обрaщение 309680.1797
Стандартно отклонение 1.77%
C-MIX logo 12.5319
-(0.00)%
12.5821
-(0.00)%
Брой дялове в обрaщение 3256116.6098
Стандартно отклонение 3.41%

Взаимни фондове

от нач. на публ. предлагане за посл. 6 месеца за посл. 12 месеца от нач. на годината
1.63% 4.00% 4.42% 1.65%
4.89% 4.20% 4.91% 1.67%
3.15% 0.65% 5.86% -0.06%
3.20% 0.84% 4.84% 0.10%
4.91% 0.30% 4.05% 0.05%

Взаимни фондове

Клиентски сметки
основание за превода – записване на дялове по емисионна стойност
IBAN BG03UBBS80021073162517
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
основание за превода – записване на дялове по емисионна стойност
IBAN BG13UBBS92001000509514
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
основание за превода – записване на дялове
по емисионна стойност
IBAN BG53UBBS80021013102030
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
основание за превода – записване на дялове
по емисионна стойност
IBAN BG15UBBS80021048464840
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД
основание за превода – записване на дялове
по емисионна стойност
IBAN BG10UBBS80021048467840
BIC: UBBSBGSF, ТБ ОББ АД

Цените са валидни за поръчки, подадени на 16.04.2021 г. и 19.04.2021 г.Разходите за емитирането и обратното изкупуване на акциите/дяловете са включени в обявените цени.