Актуализирани проспекти и ДКИ на Капман Взаимни Фондове

Управляващо дружество “Капман Асет  Мениджмънт” АД уведомява инвеститорите, както и всички заинтересовани лица, че е актуализирало проспектите и документите с ключова информация на управляваните от него договорни фондове – ДФ „Капман Макс“, ДФ „Капман Капитал“, ДФ „Капман Фикс“, ДФ „С-МИКС“ и ДФ „С-БОНДС“.

Съгласно решение на Съвета на директорите на “Капман Асет  Мениджмънт” АД, считано от 18.11.2022 г. до 31.12.2022 г., не се дължи такса при записване на дялове на  ДФ „Капман Макс“, ДФ „Капман Капитал“, ДФ „Капман Фикс“, ДФ „С-МИКС“ и ДФ „С-БОНДС“.