ГФО за 2018г. на Капман Взаимни Фондове

Управляващо дружество “Капман Асет  Мениджмънт” АД уведомява инвеститорите, както и всички заинтересовани лица, че е представило на Комисията за финансов надзор одитираните годишни финансови отчети  към 31.12.2018 г. на управляваните от него договорни фондове съгласно  Наредба №44 на КФН.

Отчетите са на разположение на желаещите да се запознаят с тях в седалището на управляващото дружество на адрес: гр.София, 1301, ул. Три Уши № 8. ет.6, всеки работен ден от 9.30 до 16.30 ч., както и на интернет страницата на Капман Асет Мениджмънт АД  – https://capman.bg/asset-management/bg/