Начало на публично предлагане на дялове на национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг“

Управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт” АД, гр. София уведомява инвеститорите, че публичното предлагане на дялове на национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг“ започва считано от 04 април 2023 г.

Национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг“ е национален инвестиционен фонд от отворен тип по смисъла на чл. 171 от ЗДКИСДПКИ, който инвестира парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, в прехвърляеми ценни книжа или в други ликвидни финансови активи, на принципа на разпределение на риска, при поемане на висок риск. Национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг“ не е предприятие по смисъла на Директива 2009/65/ЕО, съответно не е колективна инвестиционна схема.

Емисията дялове на национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг“ не е ограничена като размер и към началото на публичното предлагане няма издадени дялове. Номиналната стойност на един дял е 10 (десет) лева.

Дяловете на национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг“ се придобиват по емисионна стойност. Емисионната стойност се основава на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер на 1 на сто от нетната стойност на активите на един дял. Сумата, дължима при подаване на поръчка за покупка на дялове от фонда, се превежда по банков път по банкова сметка на националния договорен фонд, открита при „Обединена българска банка“ АД с IBAN:

BG27UBBS80021042834550 (BGN)

Национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг“ изкупува обратно дяловете си по цена на обратно изкупуване. Цената на обратно изкупуване се основава на нетната стойност на активите на един дял, намалена с разходите по обратно изкупуване в размер на 1,5 на сто от нетната стойност на активите на един дял.

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се изчисляват и оповестяват във всеки вторник от месеца, не по-късно от 16:00 часа. Ако даден вторник е неработен ден, определянето на емисионната стойност/цената на обратно изкупуване се извършва на следващия работен ден. Ако съответният ден на оценка, е неработен, определяне и оповестяване на нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на обратното изкупуване се извършва съгласно данните от последния работен ден преди деня на оповестяване и оценка. Поръчки за записване и обратно изкупуване се изпълняват по тази цена, ако са подадени до деня, предхождащ деня на оценка. Задължението за издаване на дялове, съответно за обратно изкупуване, се изпълнява в срок до 10 дни от датата на подаване на поръчката, по цена, равна на емисионната стойност, респективно по цената на обратно изкупуване, определена за най-близкия вторник, следващ деня, в който е направена поръчката /ден за оценка/. Изчисляването на нетната стойност на активите на националния договорен фонд и на нетната стойност на активите на един дял се извършва по реда на Правилата за оценка на активите на национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг“ и Раздел IV от Правилата на националния договорен фонд.

 

Инвеститорите могат да подават поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове от националния договорен фонд всеки работен ден между 09:00 и 17:00 часа, освен в случаите на временно спиране на емитирането и обратното изкупуване на дялове.

 

Публичното предлагане на дялове на национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг“ се извършва съгласно Проспект за първично публично предлагане на дялове, потвърден от КФН с решение № 208-НИФ/16.02.2023 г. Проспектът за публично предлагане на дялове на национален договорен фонд „Капман Г-7 & Хонконг“ съдържа цялата информация за фонда, която е необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с фонда и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с проспекта, преди да вземат решение да инвестират в дяловете на националния договорен фонд. Всеки работен ден между 10:00 и 16:00 ч. инвеститорите могат да получат безплатно основния информационен документ, проспекта и правилата на фонда в офиса на УД „Капман Асет Мениджмънт” АД в гр. София, ул. „Три уши” № 8, ет. 6, както и на електронната страница на дружеството в Интернет www.capman.bg/asset-management/.