Одобрени промени в Правилата на Капман Взаимни Фондове

С решения от 06.12.2023 г. на заместник- председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, са издадени одобрения на „Капман Aсет мениджмънт“АД за промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на ДФ „Капман Макс“, ДФ „Капман Капитал“, ДФ „Капман Фикс“, ДФ „С-МИКС“ и ДФ „С-БОНДС“, които влизат в сила от 01.01.2024 г. Документите са достъпни в секции „Документи, проспекти и финансови отчети“ за всеки един договорен фонд на адрес:  https://capman.bg/asset-management/ .