Шестмесечни отчети към 30.06.2022г. на Капман Взаимни Фондове

Управляващо дружество “Капман Асет  Мениджмънт” АД уведомява инвеститорите, както и всички заинтересовани лица, че е представило на Комисията за финансов надзор шестмесечните финансови отчети  към 30.06.2022 г. на управляваните от него договорни фондове – ДФ „Капман Макс“, ДФ „Капман Капитал“, ДФ „Капман Фикс“, ДФ „С-МИКС“ и ДФ „С-БОНДС“. Отчетите са на разположение на желаещите да се запознаят с тях в седалището на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Три Уши № 8. ет.6, всеки работен ден от 9.30 до 16.30 ч., както и на интернет страницата на „Капман Асет Мениджмънт“ АД  – https://capman.bg/asset-management/bg/