Взаимни фондове

Взаимният фонд е колективна инвестиционна схема, която обединява парите на много инвеститори, инвестира в различни ценни книжа и печели от мащаба на тези инвестиции. Инвестирането може да е акции, облигации или комбинация от тях. Парите във взаимните фондове са професионално управлявани и всеки инвеститор притежава пропорционален дял от портфейла, съобразно вложената сума.

 

Основни принципи на работа

Професионалните мениджъри насочват средствата, като нареждат закупуването или продаването на ценни книжа от портфейла на фонда. Банката депозитар наблюдава целия инвестиционен процес и контролира правилната оценка на портфейла. Притежавайки дялове от взаимен фонд, инвеститорът реализира печалба при повишение стойността на акциите и/или облигациите, които фондът притежава.

Видове взаимни фондове

В зависимост от вида ценни книжа, в които инвестират и степента на риск, която поемат, взаимните фондове биват няколко вида. Най-общо могат да бъдат разделени в зависимост от степента на риск на: нискорискови, балансирани и високорискови. Основната разлика между тях е в степента на колебание на цените и възможностите за доход, които дават техните дялове. Тези характеристики формират т.нар. основни характеристики на съответните инвестиционни стратегии.

 

Основни предимства на взаимните фондове

Данъчни облекчения

Според българското законодателство печалбите, получени от инвестиция във взаимни фондове са необлагаеми, както за физически, така и за юридически лица.

Професионално управление

Нашият екип от специалисти постоянно наблюдава, анализира пазара и активно управлява портфейлите на фондовете.

Прозрачност

Фондовете периодично изготвят доклади за състоянието си и реинвестират дивидентите и лихвите.

Удобство и гъвкавост

Фондовете инвестират привлечените средства в максимално широк набор от активи, с цел намаляване до минимум риска от загуби. Междувременно инвеститорите имат ежедневен достъп до парите си и реализираната от инвестицията доходност.

Висока ликвиднос

Във всеки един момент имате възможност, както да закупите, така и да продадете дяловете си без допълнителни такси.

Разпределение на риска

Като парични обединения фондовете дават възможност на акционерите си да държат части от много на брой различни ценни книжа. Фондовете могат да действат като големи инвеститори за разлика от отделния акционер.

Capman_Inc
Capman_In
CapmanConsult_new
Capman_Debts