Съгласно действащото законодателство взаимните фондове могат да бъдат колективна инвестиционна схема или национален договорен фонд, които обединяват парите на много инвеститори, инвестират в различни финансови инструменти и печелят от мащаба на тези инвестиции. Фондовете могат да инвестират в акции, облигации, ДЦК и други финасови инструменти. Фондовете се управляват професионално и всеки инвеститор притежава пропорционален дял от портфейла, съобразно вложената сума.

Основни принципи на работа

Професионалните мениджъри насочват средствата, като нареждат закупуването или продаването на финансови инструменти от портфейла на фонда. Банката- депозитар наблюдава целия инвестиционен процес и контролира правилната оценка на портфейла. Закупувайки дялове от тези фондове, инвеститорът може да реализира печалба при повишение стойността на финансовите инструменти, които фонда притежава.

Видове взаимни фондове

В зависимост от вида на финансовите инструменти, в които инвестират, фондовете най-общо могат да бъдат разделени в зависимост от степента на риск на: нискорискови, балансирани и високорискови. Основната разлика между тях е в степента на колебание на цените и възможностите за доход, които дават техните дялове. Тези характеристики формират т.нар. основни характеристики на съответните инвестиционни стратегии.

Основни предимства на взаимните фондове

Данъчни облекчения

Според българското законодателство печалбите, получени от инвестиция в колективни инвестиционни схеми и национални договорни фондове са необлагаеми, както за физически, така и за юридически лица.

Професионално управление

Нашият екип от специалисти постоянно наблюдава, анализира пазара и активно управлява портфейлите на фондовете.

Прозрачност

Фондовете периодично изготвят доклади за състоянието си и реинвестират дивидентите и лихвите.

Удобство и гъвкавост

Фондовете инвестират привлечените средства в максимално широк набор от активи, с цел намаляване до минимум риска от загуби. Междувременно инвеститорите имат ежедневен достъп до парите си и реализираната от инвестицията доходност.

Висока ликвидност

Във всеки един момент имате възможност, както да закупите, така и да продадете дяловете си без допълнителни такси.

Разпределение на риска

Като парични обединения фондовете дават възможност на акционерите си да държат части от много на брой различни ценни книжа. Фондовете могат да действат като големи инвеститори за разлика от отделния акционер.

Capman_Inc
Capman_In
CapmanConsult_new
Capman_Debts