Инвестиционни и финансови цели фонда

Основната инвестиционна цел на договорен Фонд “С- БОНДС” е да осигури на своите инвеститори не само запазване на реалната стойност на инвестициите във времето, но и тяхното нарастване чрез реализирането на лихвен и капиталов доход в условията на нисък риск.

Фондът инвестира в дългови ценни книжа, емитирани от дружества, правителства или други субекти, прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, наскоро издадени прехвърляеми ценни книжа, за които в условията на емитирането е поет ангажимент за искане на допускане до регулиран пазар, както и в акции, други КИС и деривативни финансови инструменти.

Правилата на фонда позволяват прилагане на подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове (“хеджиране”): сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати.

Управляващото дружеството инвестира поверените за сметка на договорния фонд финансови ресурси в записаните в правилата на договорния фонд съотношения.

Инвестиционна стратегия и политика

Договорен Фонд “С- БОНДС” ще осъществява своята инвестиционна политика съгласно приетите от управляващото дружество правила на договорния фонд, както и в одобрения проспект за публично предлагане на дялове.

Договорен Фонд “С- БОНДС” следва умерено-консервативна инвестиционна политика и е предназначен за инвеститори, които търсят реализиране на умерена доходност чрез постигане на стабилен ръст на стойността на инвестициите във фонда с цел нарастване на един дял.

Договорният фонд ще се стреми да постигне оптимално съотношение между риск и доходност, следвайки политика на активно управление на инвестиционния си портфейл. Изборът на вида на активите, в които фондът инвестира, зависи от възможността им да генерират очакваната доходност.

За да постигне инвестиционните цели на фонда, управляващо дружество “Капман Асет мениджмънт” АД ще инвестира привлечените средства, фокусирайки се основно в дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар и в по-малка степен, инвестирайки в акции до 20% от активите на фонда.

Предупреждение за риска: Стойността на дяловете на ДФ „С- БОНДС“ и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и инвеститорите поемат риска да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във ДФ не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на договорния фонд. С детайлното описание на целите и инвестиционната политика на ДФ „С- БОНДС“ можете да се запознаете в “Основен информационен документ“ на български език достъпен в посекция „Документи и проспекти“. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят внимателно с характера на финансовите инструменти и да определят инвестиционните си цели и склонността си да поемат рисковете, преди да вземат инвестиционно решение.

Capman_Inc
Capman_In
CapmanConsult_new
Capman_Debts