Структура на портфейла на ДФ С-БОНДС 30.04.2024 г.

Топ 5 позиции в портфейла- ДФ С-БОНДС 30.04.2024 г.


*Описаните по-горе финансови инструменти /Акции-България и Облигации-България / са издадени от български търговски дружества, търгувани на места за търговия в Република България

*Не са сключвани договори за репо сделки, както и няма прекратени такива договори; не са закупувани, и не са продавани финансови инструменти по репо сделки.

*Фонда не притежава деривативни инструменти и не са сключвани сделки с такива. Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Инвестиционна политика на ДФ С-БОНДС

 

  №

 

Видове инструменти/активи/

 

Относителен дял спрямо размера на общите активи на Фонда
  1   Акции емитирани от български  и чуждестранни компании,търгувани на регулирани пазари до 20%
  2   Дългови ценни книжа до 90%
  3   Ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България, друга страна членка или от трета държава до 90%
  4 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми до 10%
  5    Депозити в банки до 90%
  6 Деривативни финансови инструменти върху активите, в които Фондът може да инвестира, съгласно инвестиционната си политика при спазване на съответните ограничения на базовия актив