Инвестиционни и финансови цели фонда

Основната инвестиционна цел на договорен Фонд “С- МИКС” е да осигури на своите инвеститори не само запазване на реалната стойност на инвестициите във времето, но и тяхното нарастване чрез реализирането на лихвен и капиталов доход в условията на умерен до висок риск.

Фондът инвестира, както в акции, приети за търговия на регулирани пазари в страната, както и на международно признати и ликвидни регулирани пазари в чужбина, така и в дългови ценни книжа, емитирани от дружества, правителства или други субекти, прехвърляеми ценни книжа и инструменти на паричния пазар, наскоро издадени прехвърляеми ценни книжа, за които в условията на емитирането е поет ангажимент за искане на допускане до регулиран пазар и деривативни финансови инструменти

 

Правилата на фонда позволяват прилагане на подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове (“хеджиране”): сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати.

Управляващото дружеството инвестира поверените за сметка на договорния фонд финансови ресурси в записаните в правилата на договорния фонд съотношения.

Инвестиционна стратегия и политика

Договорен Фонд “С- МИКС” ще осъществява своята инвестиционна политика съгласно приетите от управляващото дружество правила на договорния фонд, както и в одобрения проспект за публично предлагане на дялове.

Договорен фонд “С – МИКС” следва инвестиционна политика при поемане на умерен до висок риск и се стреми да постигне оптимално съотношение между риск и доходност, следвайки политика на активно управление на диверсифицирания си инвестиционен портфейл.

За да постигне инвестиционните цели на фонда, управляващо дружество “Капман Асет мениджмънт” АД ще инвестира привлечените средства, както в дългови ценни книжа(до 75% от активите) така и в акции(до 75% от активите) и в инструменти на паричния пазар.

Предупреждение за риска: Стойността на дяловете на ДФ „С- МИКС“ и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и инвеститорите поемат риска да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във ДФ не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на договорния фонд. С детайлното описание на целите и инвестиционната политика на ДФ „С- МИКС“ можете да се запознаете в “Основен информационен документ“ на български език достъпен в посекция „Документи и проспекти“. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят внимателно с характера на финансовите инструменти и да определят инвестиционните си цели и склонността си да поемат рисковете, преди да вземат инвестиционно решение.

Capman_Inc
Capman_In
CapmanConsult_new
Capman_Debts