Структура на портфейла на ДФ С-Микс 30.04.2023


 *Описаните по-горе финансови инструменти /Акции-България и Облигации-България / са издадени от български търговски дружества, търгувани на места за търговия в Република България

Топ 5 позиции в портфейла- ДФ С-Микс 30.04.2023

Инвестиционна политика на ДФ С-Микс

 

  №

 

Видове инструменти/активи/

 

Относителен дял спрямо размера на общите активи на Фонда
  1   Акции емитирани от български  и чуждестранни компании, търгувани на регулирани пазари  до 75%
  2   Дългови ценни книжа до 75%
  3   Ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България, друга страна членка или от трета държава до 90%
  4   Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми до 10%
  5   Депозити в банки до 90%
  6   Деривативни финансови инструменти върху активите, в които Фондът може да инвестира, съгласно инвестиционната си политика при спазване на съответните ограничения на базовия актив