Капман Капитал

Инвестиционни цели на ДФ „Капман Капитал“

Основната инвестиционна цел на ДФ „Капман Капитал“ е постигане на оптимална форма на възвръщаемост на инвестициите, която изпреварва сравнимите алтернативи за ликвидни инвестиции, предоставени за управление на институционални инвеститори и достъпни на българския пазар, при зададено ниско и умерено ниво на риск .

Договорният фонд инвестира основно в дългови ценни книжа, както и в акции на дружества, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа, а също така в инструменти на паричния пазар.

За постигане на основните цели на инвестиционната си дейност фондът може да предлага подходящи стратегии за предпазване от пазарен и валутен риск.

Инвестиционна политика на ДФ „Капман Капитал“

Договорен фонд „Капман Капитал“ следва умерена инвестиционна политика и е предназначено за инвеститори, които търсят съчетание на относително сигурни инвестиции, съхраняващи в реално изражение техните спестявания и предпазващи ги от валутен риск, с доходоносни инвестиции в по-рискови инструменти от типа на акции на дружества, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа.

Договорният фонд следва активна политика на активно управление на инвестиционния портфейл.

Предупреждение за риска: Стойността на дяловете на ДФ „Капман Капитал“ и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и инвеститорите поемат риска да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във ДФ не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на договорния фонд. С детайлното описание на целите и инвестиционната политика на ДФ „Капман Капитал“ можете да се запознаете в “Основен информационен документ“ на български език достъпен в посекция „Документи и проспекти“. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят внимателно с характера на финансовите инструменти и да определят инвестиционните си цели и склонността си да поемат рисковете, преди да вземат инвестиционно решение.

Capman_Inc
Capman_In
CapmanConsult_new
Capman_Debts