Графики и исторически данни

Исторически данни на ДФ Капман Капитал – НСА на един дял

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост.

Chart by Visualizer

Chart by Visualizer

Chart by Visualizer

Chart by Visualizer

Chart by Visualizer