Структура на портфейла на ДФ Капман Капитал 30.04.2024 г.

Топ 5 позиции в портфейла- ДФ Капман Капитал 30.04.2024 г.


*Описаните по-горе финансови инструменти /Акции-България и Облигации-България / са издадени от български търговски дружества, търгувани на места за търговия в Република България

*Не са сключвани договори за репо сделки, както и няма прекратени такива договори; не са закупувани, и не са продавани финансови инструменти по репо сделки.

*Фонда не притежава деривативни инструменти и не са сключвани сделки с такива. Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Инвестиционна политика на ДФ Капман Капитал

 

  №

 

Видове инструменти/активи/

 

Относителен дял спрямо размера на общите активи на Фонда
  1   ДЦК издадени или гарантирани от българската държава до 80%
  2   Ипотечни облигации до 25%
  3   Корпоративни облигации до 50%
  4   Общински облигации до 15%
  5   Чуждестранни облигации, търгувани на международно признати регулирани пазари до 30%
  6   Акции емитирани от български компании,търгувани на регулирани пазари в РБългария до 50%
7 Акции емитирани от чуждестранни компании,търгувани на международно признати регулирани пазари до 20%