Инвестиционни и финансови цели на фонда

Основната инвестиционна цел на договорен Фонд “Капман Фикс” е да осигури на своите инвеститори не само запазване на реалната стойност на инвестициите във времето, но и тяхното нарастване чрез реализирането на лихвен и капиталов доход в условията на нисък риск.

За целта фондът преимуществено инвестира в банкови депозити, дългови ценни книжа, приети за търговия на регулирани пазари в страната, както и на международно признати и ликвидни регулирани пазари в чужбина, а също и в други инструменти на паричния пазар.

За постигане на основните цели на договорния фонд се предлагат подходящи стратегии за предпазване от пазарен и валутен риск.

Управляващото дружеството инвестира поверените за сметка на договорния фонд финансови ресурси в записаните в правилата на договорния фонд съотношения.

Инфлация

Инвестиционна стратегия и политика 

Договорен Фонд “Капман Фикс” ще осъществява своята инвестиционна политика съгласно приетите от управляващото дружество правила на договорния фонд, както и настоящия проспект.

Договорен Фонд “Капман Фикс” следва умерено-консервативна инвестиционна политика и е предназначен за инвеститори, които търсят реализиране на умерена доходност чрез постигане на стабилен ръст на стойността на инвестициите във фонда с цел нарастване на един дял.

Договорният фонд ще се стреми да постигне оптимално съотношение между риск и доходност, следвайки политика на активно управление на диверсифицирания си инвестиционен портфейл.

 Изборът на вида на активите, в които фондът инвестира, зависи от възможността им да генерират очакваната доходност. За да постигне инвестиционните цели на фонда, управляващо дружество “Капман Асет мениджмънт” АД ще инвестира привлечените средства, фокусирайки се основно в дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар и в по-малка степен, инвестирайки в акции.

Предупреждение за риска: Стойността на дяловете на ДФ „Капман Фикс“ и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и инвеститорите поемат риска да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във ДФ не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на договорния фонд. С детайлното описание на целите и инвестиционната политика на ДФ „Капман Фикс“ можете да се запознаете в “Основен информационен документ“ на български език достъпен в посекция „Документи и проспекти“. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят внимателно с характера на финансовите инструменти и да определят инвестиционните си цели и склонността си да поемат рисковете, преди да вземат инвестиционно решение.

Capman_Inc
Capman_In
CapmanConsult_new
Capman_Debts