Възвръщаемост и сценарии за минали периоди

Исторически данни на ДФ Капман Фикс

Миналите резултати не са надежден показател за бъдещите. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.

Тези резултати могат да Ви помогнат да прецените как е бил управляван фондът в миналото.

Тази диаграма показва резултатите на фонда като изразена в проценти годишна загуба или печалба през последните 10 години.

Резултатите за минали периоди са изчислени в лева и са представени след приспадане на текущите такси. В изчислението не са включени първоначалната такса и таксата при изтегляне на инвестицията.

ДФ „Капман Фикс“ е създаден на 01.06.2010г.

Исторически данни - информация по чл.77 от Наредба 44

Архив на сценарии за резултати