Структура на портфейла на ДФ Капман Фикс 30.04.2024 г.

Топ 5 позиции в портфейла- ДФ Капман Фикс 30.04.2024 г.


*Описаните по-горе финансови инструменти /Акции-България и Облигации-България / са издадени от български търговски дружества, търгувани на места за търговия в Република България

*Не са сключвани договори за репо сделки, както и няма прекратени такива договори; не са закупувани, и не са продавани финансови инструменти по репо сделки.

*Фонда не притежава деривативни инструменти и не са сключвани сделки с такива. Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Инвестиционна политика на ДФ Капман Фикс

 

  №

 

Видове инструменти/активи/

 

Относителен дял спрямо размера на общите активи на Фонда
  І   Инструменти на паричния пазар    
  1   Депозити в банки   до 90%
  2   Други инструменти на паричния пазар, включително и тези, търгувани  извън регулиран пазар, ако върху емисията или емитента на съответните инструменти се осъществява надзор с цел защита на вложителите или  влоговете, гарантирани от Република България или друга държава членка, емитирани или гарантирани от Българската народна банка, от централна банка на друга държава членка, от Европейската централна банка, от Европейския съюз или от Европейската инвестиционна банка, от трета държава, а в случаите на федерална държава – от един от членовете на федералната държава, от публична международна организация, в която членува поне една държава членка.   до 70%
  ІІ   Ценни книжа, допуснати до или търгувани на регулиран пазар    
  3   Дългови ценни книжа   до 90%
  3.1   Ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България, друга страна членка или от трета държава   до 90%
  3.2   Банкови и покрити облигации   до 25%
  3.3   Общински облигации или други ценни книжа, издадени от местни органи на Република България, друга държава членка или трета държава   до 70%
  3.4   Други дългови ценни книжа   до 90%
  4   Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми   до 10%
  5   Акции в дружества, търгуеми права и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл.73 ЗПФИ или търгувани ба друг регулиран пазар в България или в друга държава членка, както и допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е включен в списък, одобрен от КФН   до 10%
  ІІІ   Деривативни финансови инструменти върху активите, в които Фондът може да инвестира съгласно инвестиционната си политика*   при спазване на съответните ограничения на базовия актив