Инвестиционни цели

Основната инвестиционна цел на договорен фонд „Капман Макс“ е постигане на оптимална норма на възвръщаемост на инвестициите на притежателите на дялове, основно резултат от капиталови печалби, при зададено умерено до високо ниво на риск. За постигане на основната цел от инвестиционната дейност активите на договорния фонд се управляват като се следва активна стратегия, основана на задълбочени пазарни анализи. Договорният фонд инвестира основно в акции на дружества, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа.

Инвестиционна политика

Договорен фонд Капман Макс следва агресивна инвестиционна политика и е предназначен за инвеститори, които търсят реализиране на висока доходност на основата на капиталови печалби. Фондът не е обвързан с инвестиции в определен сектор на икономиката или географски регион. Капман Макс инвестира до 90% от активите си в акции и до 30% в облигации

Препоръка: възможно е този фонд да не е подходящ за инвеситори, които планират да изтеглят средствата си в рамките на 1 година.

Предупреждение за риска: Стойността на дяловете на ДФ Капман Макс и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и инвеститорите поемат риска да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във ДФ не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на договорния фонд. С детайлното описание на целите и инвестиционната политика на ДФ „Капман Макс„ можете да се запознаете в “Основен информационен документ“ на български език достъпен в посекция „Документи и проспекти“. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят внимателно с характера на финансовите инструменти и да определят инвестиционните си цели и склонността си да поемат рисковете, преди да вземат инвестиционно решение.

Capman_Inc
Capman_In
CapmanConsult_new
Capman_Debts