Възвръщаемост и сценарии за минали периоди

Исторически данни на ДФ Капман Макс – НСА на един дял

Миналите резултати не са надежден показател за бъдещите. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.

Тези резултати могат да Ви помогнат да прецените как е бил управляван фондът в миналото.

Тази диаграма показва резултатите на фонда като изразена в проценти годишна загуба или печалба през последните 10 години.

Тази диаграма показва резултатите на фонда като изразена в проценти годишна загуба или печалба през последните 10 години, съпоставена с референтния показател на фонда.

Тези резултати могат да Ви помогнат да прецените как е бил управляван фондът в миналото и да го сравните с неговия референтен показател.

Резултатите за минали периоди са изчислени в лева и са представени след приспадане на текущите такси. В изчислението не са включени първоначалната такса и таксата при изтегляне на инвестицията.

ДФ „Капман Макс“ е създаден на 05.01.2006г.

Исторически данни - информация по чл.77 от Наредба 44

Архив на сценарии за резултати