Как да инвестирам

Проспекта на договорен фонд „Капман Макс“ съдържа цялата информация за фонда, която е необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с договорния фонд и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с проспекта и ДКИ, преди да вземат решение да инвестират в дяловете на договорния фонд (взаимния фонд).

Каква информация и документи трябва да предоставите при инвестиране в дялове на колективна инвестиционна схема или алтернативен фонд

В случай, че сте взели решение да инвестирате във фонда, е необходимо първо да ви бъде извършена идентификация, да заявите какъв тип инвеститор сте според нивото на риска, както и дали притежавате квалификация и/или предишен опит в инвестициите с финансови инструменти. В съответствие с действащата нормативна уредба преди да подадете поръчка за записване на дялове от фонда, е необходимо да предоставите документ за самоличност и да попълните въпросник с данни, според които ви се изготвя рисков профил .

Идентификацията и създаването на рисков профил на клиентите се изисква от Закона за мерките срещу изпирането на пари. В процеса на идентификацията е необходимо да ни бъде предоставен документ, удостоверяващ произхода на паричните средства, които желаете да инвестирате. Например такъв документ може да бъде извлечение от заплата, служебна бележка от работодател, копие от данъчна декларация, договор за продажба на активи и др. Под формата на декларация по образец, трябва да ни бъде предоставена и информация дали в момента сте или в последните 12 месеца сте били видна политическа личност или сте свързани с лице, което е видна политическа личност. Също така, съгласно разпоредбите на ДОПК трябва да ни предоставите информация за това, къде сте установен за данъчни цели и дали имате регистрация в друга държава, както и данъчният си номер и адрес в другата юрисдикция.

След като вашата поръчка за записване на дялове бъде изпълнена ще получите потвърждение за сключена сделка, което удостоверява притежаваните на безналични дялове на фонда по регистъра на управляващото дружество в Централен Депозитар.

Как мога да инвестирам в „Капман Макс“?

1. Внасяте желаната сума по сметка на фонда. Необходимо е в платежния документ освен трите Ви имена да посочите и ЕГН.
2. Посещавате офис на „Капман“, носейки копие от платежния документ.
3. Подписвате договор-поръчка за записване на дялове.
4. За физически лица е необходимо да носят лична карта, за юридически лица- пълно досие и печат на фирмата.
5. Записвате дялове от „Капман Макс“.
6. В рамките на 10 работни дни получавате потвърждение за изпълнение на поръчката, както и депозитарна разписка, удостоверяваща собствеността на дяловете.

Уважаеми клиенти, молим Ви след нареждане на суми по сметка на фонда, да се свържете с нас. Благодарим за разбирането!

Клиентска сметка на „Капман Макс“
основание за превода – записване на дялове по емисионна стойност
IBAN BG03UBBS80021073162517
BIC : UBBSBGSF

Предупреждение за риска: Стойността на дяловете на ДФ „Капман Макс“ и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и инвеститорите поемат риска да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във ДФ не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на договорния фонд. С детайлното описание на целите и инвестиционната политика на ДФ „Капман Макс“ можете да се запознаете в “Документ с ключова информация за инвеститорите“ на български език достъпен в посекция „Документи и проспекти“. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят внимателно с характера на финансовите инструменти и да определят инвестиционните си цели и склонността си да поемат рисковете, преди да вземат инвестиционно решение.