Структура на портфейла на ДФ Капман Макс 31.10.2022

Chart by Visualizer

 *Описаните по-горе финансови инструменти /Акции-България и Облигации-България / са издадени от български търговски дружества, търгувани на места за търговия в Република България

Топ 5 позиции в портфейла- ДФ Капман Макс 31.10.2022

Chart by Visualizer

Инвестиционна политика на ДФ Капман Макс

 

  №

 

Видове инструменти/активи/

 

Относителен дял спрямо размера на общите активи на Фонда
  1   Акции емитирани от български компании,търгувани на регулирани пазари в Република България до 90%
  2   Aкции емитирани от чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари до 50%
  3   Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава и включващи ценни книжа както по вътрешния, така и по външния дълг на Република България до 40%
  4 Ипотечни облигации, издадени от български банки до 30%
  5   Корпоративни облигации, издадени от български емитенти до 30%
  6   Дългови ценни книжа, издадени от български общини до 30%
7 Чуждестранни дългови ценни книжа, търгувани на международно признати регулирани пазари до 20%
8 Наскоро издадени ценни книжа, за които съществува задължение съгласно закона или условията на емисията да бъдат регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в срок, не по-дълъг от една година от издаването им до 10%