Структура на портфейла на ДФ Капман Макс 30.06.2024 г.

Топ 5 позиции в портфейла- ДФ Капман Макс 30.06.2024 г.


*Описаните по-горе финансови инструменти /Акции-България и Облигации-България / са издадени от български търговски дружества, търгувани на места за търговия в Република България

*Не са сключвани договори за репо сделки, както и няма прекратени такива договори; не са закупувани, и не са продавани финансови инструменти по репо сделки.

*Фонда не притежава деривативни инструменти и не са сключвани сделки с такива. Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Инвестиционна политика на ДФ Капман Макс

 

  №

 

Видове инструменти/активи/

 

Относителен дял спрямо размера на общите активи на Фонда
  1   Акции емитирани от български компании,търгувани на регулирани пазари в Република България   до 90%
  2   Aкции емитирани от чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари   до 50%
  3   Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава и включващи ценни книжа както по вътрешния, така и по външния дълг на Република България   до 40%
  4   Покрити облигации, издадени от български банки   до 25%
  5   Корпоративни облигации, издадени от български емитенти   до 30%
  6   Дългови ценни книжа, издадени от български общини   до 30%
  7   Чуждестранни дългови ценни книжа, търгувани на международно признати регулирани пазари   до 20%
  8   Наскоро издадени ценни книжа, за които съществува задължение съгласно закона или условията на емисията да бъдат регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в срок, не по-дълъг от една година от издаването им   до 10%