НДФ Капман Г-7 & Хонгконг

Инвестиционни и финансови цели фонда

Основната инвестиционна цел на национален договорен фонд “Капман Г-7 & Хонгконг” е да осигури на своите инвеститори не само запазване на реалната стойност на инвестициите във времето, но и тяхното нарастване чрез реализирането на капиталов доход в условията на висок риск.

Цените на емитиране и обратно изкупуване на фондовете може да видите тук.
Фондът прилага “пасивно управление” – инвестиционен подход, съгласно който се извършват инвестиции в дялови ценни книжа, които се намират сред първите десет места по пазарна капитализация на съответния борсов индекс на държавите от Г-7 (Съединени американски щати, Канада, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Федерална република Германия, Италия, Франция, Япония), както и Специален административен район Хонгконг.

Правилата на фонда позволяват прилагане на подходящи стратегии и техники за предпазване от пазарен, валутен и други рискове (“хеджиране”): сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати.

Управляващото дружеството инвестира поверените за сметка на фонда финансови ресурси в записаните в правилата на договорния фонд съотношения.

Инвестиционна стратегия и политика

Национален договорен фонд “Капман Г-7 & Хонконг” ще осъществява своята инвестиционна политика съгласно приетите от управляващото дружество правила на фонда, както и в одобрения проспект за публично предлагане на дялове.

НДФ инвестира само в дялови ценни книжа, които се търгуват на регулирани пазари в държавите от Г-7 (САЩ, Канада, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Федерална република Германия, Италия, Франция, Япония), както и Специален административен район Хонконг. НДФ не инвестира в дългови ценни книжа. Фонда може да инвестира в деривативни инструменти, които не изискват като обезпечение активи и няма да прилага техники за ефективно управление на портфейла, в резултат на които получава като обезпечение активи.

Препоръчителният срок на държане на дяловете на НДФ “Капман Г-7 & Хонконг” е 5 години и е съобразен с рисковия профил на Фонда и финансовите инструменти, в които се инвестира.

Предупреждение за риска: Стойността на дяловете на НДФ „Капман Г-7 & Хонконг“ и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и инвеститорите поемат риска да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във НДФ не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на договорния фонд. С детайлното описание на целите и инвестиционната политика на НДФ „Капман Г-7 & Хонконг“ можете да се запознаете в “Основния информационен документ“ на български език достъпен в посекция „Документи и проспекти“. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят внимателно с характера на финансовите инструменти и да определят инвестиционните си цели и склонността си да поемат рисковете, преди да вземат инвестиционно решение.

Capman_Inc
Capman_In
CapmanConsult_new
Capman_Debts