Възвръщаемост и сценарии за минали периоди

Исторически данни на НДФ Капман Г-7 & Хонконг

Миналите резултати не са надежден показател за бъдещите. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната.

Тези резултати могат да Ви помогнат да прецените как е бил управляван фондът в миналото.

Тази диаграма показва резултатите на фонда като изразена в проценти годишна загуба или печалба през последната 1 година.

Резултатите за минали периоди са изчислени в лева и са представени след приспадане на текущите такси. В изчислението не са включени първоначалната такса и таксата при изтегляне на инвестицията.

НДФ “Капман Г-7 & Хонконг” започна публичното предлагане на дялове на 04.04.2023 г. 

Исторически данни - информация по чл.77 от Наредба 44

Архив на сценарии за резултати