Структура на портфейла на НДФ Капман Г-7 & Хонконг 30.04.2024 г.

Топ 5 позиции в портфейла- НДФ Капман Г-7 & Хонконг 30.04.2024 г.

*Не са сключвани договори за репо сделки, както и няма прекратени такива договори; не са закупувани, и не са продавани финансови инструменти по репо сделки.

*Фонда не притежава деривативни инструменти и не са сключвани сделки с такива. Не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.

Инвестиционна политика на НДФ Капман Г-7 & Хонконг

 

Видове инструменти/активи/

 

Относителен дял спрямо размера на общите активи на НДФ
  1   Дялови ценни книжа, издадени от чуждестранни емитенти, допуснати до търговия на регулиран пазар в държавите, членки на Г-7: Съединени американски щати (индекс S&P 500), Канада (индекс S&P/TSX), Обединено кралство Великобритания и северна Ирландия (индекс FTSE 100), Федерална република Германия (индекс DAX), Италианска република (индекс FTSE MIB), Франция (индекс CAC 40) и Япония (индекс Nikkei 225), както и Специален административен район Хонконг (индекс Hang Seng), които се намират сред първите десет места по пазарна капитализация за съответния индекс. до 95%
  2   – Влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, при условие че банката е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава – при условие че е обект на благоразумни правила, които с решение на КФН по предложение на заместник- председателя са определени за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския
съюз.
– В емисии финансови инструменти, издадени или гарантирани от Република България и други държави членки, както и издадени или гарантирани от трети държави, включени в списък, утвърден от КФН по предложение на заместник- председателя.
минимум 5%
  3   Деривативни финансови инструменти върху активите, в които Фондът може да инвестира, съгласно инвестиционната си политика до 50 % при спазване на съответните ограничения на базовия актив