ДЕН ЗА АКЦИИ

ИП Капман АД в партньорството на от Българска фондова борса – София и Централен депозитар АД за шеста поредна година участва в инициативата “Ден за акции”.

В допълнение към инициативата ИП Капман АД разширява обхвата до всички регистрирани на места за търговия емисии акции и присъединява към обхвата MTF SOFIA, която е първата регистрирана многостранна система за търговия в Р.България.

Инициативата “Ден за акции”ще се проведе на 25 юни и има за цел да стимулира активното участие на индивидуалните инвеститори на капиталовия пазар, да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за финансовите инструменти в България.

В “Деня за акции” всички индивидуални инвеститори (физически лица), клиенти на ИП Капман АД, ще могат да закупят или продадат акции на ВСИЧКИ сегменти на БФБ АД и MTF SOFIA без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и ИП Капман АД.

Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице с не повече от 2 000 лв. на единична изпълнена поръчка.

ИП Капман АД няма да таксува сделки на свои клиенти сключени на ВСИЧКИ сегменти на БФБ и MTF SOFIA за търговската сесия на 25 юни които са физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия