Какви са консолидираните резултати на публичните дружества за Q2?

В края на август ви информираме за консолидираните отчети на по-ликвидните публични дружества.

Днес ще се спрем на Софарма, Софарма Трейдинг, Трейс Груп Холд, Хидравлични елементи и системи и Неохим.

Трейс Груп Холд

Компанията е реализирала консолидирани приходи (без финансови) към 30 юни на стойност 65.8 млн. лв., което е с 9.84% повече спрямо същия период на 2021 г.

През периода са реализирани приходи от продажба на стоки в размер на 10.08 млн. лв., което е със 189.55% повече спрямо 12 месеца по-рано.

Отбелязва се съществено нарастване на продажбата на стоки за жп строителство – в размер на 7.4 млн. лв.

Отчетеният финансов резултат след данъци е загуба в размер на 5.15 млн. лв.

От компанията прогнозират прогнозни приходи от 103.8 млн. лв. към 30 септември. Те биха били с 10.16% по-високи спрямо година по-рано.

Софарма

Приходите от продажби на фармацевтичната компания бележат ръст от 43.9 млн. лв., или 5.8%, достигайки 802.9 млн. лв. през първо полугодие на 2022 г. Година по-рано те се равняваха на 759 млн. лв.

Коригиран с деконсолидацията на продадените в края на миналата година дружества в Латвия и Беларус, ръстът на продажбите е 12%.

Продажбите на стоки се повишават с 30.1 млн. лв., или 4.7%, като достигат до 667.8 млн. лв. За първите шест месеца на 2021 г. те възлязоха на 637.7 млн. лв.

След корекция с деконсолидацията на дистрибуторските дружества и аптечни вериги в Латвия и Беларус, ръстът на продажбите на стоки за първо полугодие 2022 г. е 12%.

Печалбата от оперативна дейност нараства с 9.9 млн. лв., или с 29%, до 43.8 млн. лв., спрямо 33.9 млн. лв. преди година.

Нетната печалба нараства с 12.4 млн. лв., или с 37%, до 46.3 млн. лв. през първото полугодие на 2022 г., в сравнение с 33.9 млн. лв. през първото полугодие на 2021 г.

Допълнително към ефекта от оперативна дейност, по-съществено позитивно влияние оказват намалените финансови разходи, както и увеличението през текущия период на печалби от асоциирани дружества в размер на 5.4 млн. лв.

Софарма трейдинг

Фармацевтичният дистрибутор реализира продажби от 353.666 млн. лв. през второто тримесечие на годината. За първите шест месеца приходите от дейността отчитат ръст от 11.85% и достигат 718 млн. лв.

Нетната печалба на компанията за периода януари – юни се повишава от 6.189 млн. лв. на 15.779 млн. лв.

На общия фармацевтичен пазар Софарма трейдинг постига пазарен дял от 22.3% по данни на IMS. Делът на компанията в аптечния сегмент е 19.37%, а в болничния – 30.56%.

Хидравлични елементи и системи

Нетните приходи от продажби към 30 юни достигат 48.8 млн. лв., което е с 45.2% повече спрямо първото полугодие на 2021 г.

Резултатът на компанията за първите шест месеца е с 10% по-добър от бизнес плана, заложен от ръководството.

Приходите от продажби само за второто тримесечие на 2022 г. надхвърлят с 46.73% приходите от продажби за същия период на предходната година и отчитат 129.22% ръст спрямо приходите за второто тримесечие на 2020 г.

Брутната печалба за първото полугодие на 2022 година е 7.077 млн. лв., отчитайки ръст от 29.33% спрямо година по-рано. Резултатът е с 46.2 на сто по-добър спрямо бизнес плана.

Ръководството прогнозира, че приходите от продажби за третото тримесечие на 2022 г. ще достигнат 23.88 млн. лв. Година по-рано те възлязоха на 17.39 млн. лв.

Прогнозата за второто тримесечие е за продажби от 47.25 млн. лв. спрямо 37.19 млн. лв. 12 месеца по-рано.

Неохим

Димитровградският торов завод отчита нетна консолидирана печалба за първите шест месеца на 2022 г. от 75.6 млн. лв. Година по-рано е реализиран положителен финансов резултат от 21.6 млн. лв.

Компанията, която в момента се намира в планов ремонт, обяви приходи от договори с клиенти в размер на 394.5 млн. лв. за първите шест месеца на 2022 г.

За сравнимия период на 2021 г. са отчетени приходи от 145.6 млн. лв.

Припомняме, че Неохим е един от най-големите платци на дивиденти през настоящата година. Компанията разпредели 12.9 млн. лв. между акционерите си.

Сумата за всяка акция се равнява на 5 лв., а за акционерите физически лица – 4.75 лв. (след приспадането на 5% данък върху дивидентите).

Ако това съдържание ви е допаднало, можете да ни последвате за още финансови новини във Facebook и LinkedIn.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.