Къде да вложим парите си, в опит да постигнем по-висока доходност?

Къде да вложим парите си, в опит да постигнем по-висока доходност?

Ето два варианта, които може да изберете в зависимост от предпочитанията си и наличните свободни средства

Капиталовите пазари от началото на годината се характеризират със силни колебания. Притесненията на инвеститорите за възстановяването на големите икономики, развитието на икономиките в азиатския регион, конфликта в Сирия и отражението му върху ЕС,  накараха инвеститорите да бъдат по-внимателни при избора си за инвестиции. Превишаването на предлагането засегна цените на петрола както и основните метали, които са на нива значително по-ниски спрямо година по-рано. Тенденцията за спад и запазването на ниски лихвени нива по депозити в банки в страната е силна, и при това положение вероятно много инвеститори се питат къде да вложат средствата си, в опит за постигнат по-висока доходност.

Един от тези варианти, който може да се каже, че е традиционен и известен много отдавна, е покупката на злато (кюлчета или монети). То се смята за сигурно убежище на средствата, като „бягството“ към него се засилва при икономическа несигурност в международен мащаб. В дългосрочен план, чрез инвестиция в злато и/или инструменти базирани на златото, с голяма доза вероятност ще бъдете  защитени във времето от евентуална обезценка на парите си.  

За да влагате средства в т.нар. инвестиционно злато, не е необходимо непременно физически да го закупувате и съхранявате в сейф – което практически изисква допълнителни разходи, а носи и известни рискове. Да не говорим, че ако искате да го продадете, със сигурност ще срещнете трудности при намирането на купувач и получаването на справедлива цена.

Далеч по-удобно и практично е да закупите дялове (акции) от фонд, чийто портфейл е фокусиран в инвестиции в този благороден медал, или да закупите акции, емитирани от големи златодобивни компании. Ще отбележим, че има пряка корелация при фондовете базирани в злато и тренда на цената на златото на международните борси, където то се търгува. Затова такива борсово търгувани фондове (exchange traded funds – ETF) в дългосрочен план (10-20 години) са на печалба, а цялостно изгубване на вложените средства – каквото не е изключено при високорисковите фондове в акции, е малко вероятно.

Справка за минал период сочи, че от 2000 г. досега цената на златото на международните борси е скочила над четири пъти, като през годините е имала и колебания в посока надолу. Но, по принцип трендът за минал период на цените на борсово търгуваните инструменти не е гаранция за бъдещи печалби.   Препоръчително е времевият хоризонт на подобна инвестиция да е минимум 3-5 години. Разбира се, това не е задължително – закупените акции (дялове) от фондове в злато могат да бъдат продадени по всяко време, като се има предвид, че цената им се движи успоредно на тази на златото.

В България няма регистрирани за търговия ETF-фондове, които да са базирани върху златото. В Европа такива основно се търгуват на пазарите в Англия, Швейцария, Франция, Германия. Желателно е покупката на ETF да бъде извършена на регулиран пазар от Европейския съюз, защото положителната разлика от търговия с тях не се облага с данък. Ако сте взели решение да инвестирате в такъв фонд, то бихте могли да използвате услугите на местен инвестиционен посредник за това. В страната почти всеки от по-големите инвестиционни посредници има достъп до тези инструменти, но трябва да вземете предвид, че съществуват съпътстващи разходи по покупката и съхранението на книжата.

Влагането на средства в договорен фонд се оказва един много удобен и все по-предпочитан вариант за инвестиции, тъй като е подходящ независимо от размера на свободните средства, с които разполагате. Изчисленията сочат, че в дългосрочен план вложенията в договорни фондове са по-печеливши от тези в банкови депозити. Не случайно гражданите от Западна Европа влагат около една трета от средствата си в договорни и пенсионни фондове, а в САЩ този процент е по-висок.

В момента ако се колебаете в какъв вид договорен фонд/ове да вложите средства, еднозначен отговор не може да се даде. Колективните форми за инвестиции се разделят основно по критерий „риск“ на нискорискови, балансирани и високорискови, в зависимост от структурата на активите в портфейлите си. Ниско рисковите фондове инвестират преобладаващо във финансови инструменти с фиксирана доходност като депозити, облигации, държавен дълг и др., докато в портфейлите на балансираните фондове се включват и акции. Най-разпространени са фондовете, които се категоризират с високо ниво на риск, или така наречените фондове в акции. От самия профил се подразбира, че при тях основната част от инвестициите им е в акции, които от своя страна се характеризират със значително колебание в стойността си.

По принцип целта на по-рисковите КИС е да носят по-висока доходност за по-кратък период от време, но пък и вероятността от загуба на средства е по-голяма. По-ниско рисковите договорни фондове по принцип носят малко по-ниска доходност и е желателно средства да се теглят след поне три години, за сметка на което вероятността от загуба на пари е по-малка. В случай че имате свободни средства, бихте могли да ги разпределите в няколко договорни фонда. Така ще минимизирате вероятността от загуба на пари и ще увеличите възможността си за печалба.

Тук не трябва да се забравя обаче, че доходността при Колективните инвестиционни схеми (КИС) не е гарантирана. Възможно е също да не може да бъде възстановена цялата първоначално вложена сума или дори да бъде загубена, макар че крайният вариант е почти теоретичен. В тази връзка препоръката е в КИС да се влагат собствени средства, а не заемни.

Предупреждение за рискове: търговията с финансови инструменти може да доведе както до печалби, така и до загуби. Материалът е с информативен характер и нито една част от него не представлява инвестиционна консултация, инвестиционно изследване, препоръка или съвет за инвестиционно решение или следване на инвестиционна стратегия.