Регистрира се първата сделка на сегмент „Други деривативни финансови инструменти“ на MTF Sofia

На 13.06.2018г. в 12:21 часа се сключи първата сделка на регулиран пазар в България, с Търгуем сертификат базиран на фиксинга на БНБ за USD/BGN.

Това е  първият в България публично търгуваем дериват със сетълмент Т+30, като приключването по сделката ще бъде извършено чрез системата на Централен депозитар АД.

Емисията се търгува в лева.

За повече информация посетете следния линк: USDBGN30  или MTF Sofia