Какво показват първите консолидирани отчети на публичните дружества?